با سلام

ابتدا با توجه به پیامک ارسالی، با وارد کردن نام کاربری و رمز ورود، وارد سایت شود.

در ادامه با توجه به انتخاب مجموعه سوالات در روز ثبت نام هر فرد به یکی از مجموعه سوالت زیر پاسخ دهید.

نتیجه نهایی بر اساس جمع امتیاز اعضای گروه محاسبه خواهد شد.

 

آزمون جلد اول آزمون جلد دوم