آزمون در روز جمعه 26 آبان ماه از ساعت 9 صبح الی 24  در دسترس خواهد بود. و هر دانشجو صرفا یک مرتبه حق شرکت در آن را دارا می باشد.
شرکت برای عموم آزاد است.