۱.آقای سید احمد عباسی دانشجوی کارشناسی ریاضیات و کاربردها از دانشگاه علم و صنعت ایران

۲. خانم سکینه بهروزی دانشجوی کارشناسی ارشد کشاورزی از دانشگاه مراغه

۳.آقای علی رضا زارع دانشجوی کارشناسی مهندسی نقشه برداری از دانشگاه تهران

۴.خانم فاطمه ابراهیمی دانشجوی کارشناسی فیزیک از دانشگاه اصفهان

۵.خانم فرشته منیعی دانشجوی کاردانی کامپیوتر از دانشگاه فنی و حرفه ای اهواز