۱.آقای علی ابراهیمی دانشجوی دکتری عمومی پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی چهار محال و بختیاری

۲. خانم زهرا زینل زاده دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه تهران

۳.آقای سلمان زالی دانشجوی دکتری مدیریت دولتی از دانشگاه امام صادق (ع)