اين كتاب بر اساس ديدگاه نظامي ـ استراتژي، به تبيين تاثير متقابل مسايل نظامي و اهداف سياسي مي پردازد.
مباني نظري "پيوستگي جنگ و سياست" كه مورد قبول متفكران و فرماندهان دنياست، مبناي نگارش كتاب "تجزيه و تحليل راهبردي جنگ ايران و عراق"قرار گرفته است.
شيوه دفاع مقدس ايران، از نظر روش، تاكتيك و نقش نيروهاي مردمي با جنگ هاي ديگر متفاوت است. اما همه نبردها از طريق اقدامات نظامي، به اهداف سياسي مي رسند.
"گزينه هاي راهبردي جنگ"، "تجزيه و تحليل جنگ ايران و عراق: جنگ، بازيابي ثبات (بررسي تحولات سياسي نظامي از 1359 تا 1361)"، "روند پايان جنگ"، "خرمشهر در جنگ طولاني"، "علل تداوم جنگ"، "خرمشهر تا فاو (بررسي نظامي ـ سياسي جنگ بعد از آزادي خرمشهر تا فتح فاو و آزادي مهران)" و "آغاز تا پايان (سالنماي تحليلي بررسي وقايع سياسي ـ نظامي جنگ از زمينه سازي تهاجم عراق تا آتش بس)"، از جمله آثار محمد دروديان اند.