مسابقه کتابخوانب هشت بهشت« کتاب خاطرات احمد احمد» ویژه دانشجویان و دانش آموزان

آزمون دانشجویی در تاریخ 28 بهمن ماه و آزمون دانش آموزی در تاریخ 5 اسفند ماه برگزار می گردد.