سرانه مطالعه ایرانیهای ۱۵ ساله و بیشتر در روز حدود ۱۶ دقیقه و ۳۲ ثانیه است. به گزارش معاونت فرهنگی سازمان جهاد دانشگاهی تهران به نقل از ایسنا، طرح آمارگیری از فرهنگ رفتاری خانوار از طرحهای آماری جدید مرکز آمار ایران است که با هدف شناخت فعالیتها و رفتارهای فرهنگی خانوارها و استفاده از آن برای برنامهریزیهای فرهنگی کشور طراحی شده است. این آمارگیری در سال ۱۳٩٩ ،برای افراد ۱٥ ساله و بیشتر به گونهای طراحی شده است که نتایج به تفکیک همه استانها قابل ارایه است. در این آمارگیری به ٤۳ و ۷۰۰ خانوار شهری و ۱٨هزار و ٨۶۰ خانوار روستایی و در کل به ٦۲ هزار و ۵۶۰ خانوار مراجعه شده و اطالعات مرتبط با حوزه کتاب و نشریات، موسیقی، شبکههای اجتماعی، فعالیتهای ورزشی، تغذیه، سرمایه اجتماعی و ... افراد ۱٥ ساله و بیشتر اخذ شده است. طبق این گزارش مرکز آمار ایران، در سال ۱۳٩٩ سرانه مطالعه افراد ۱٥ساله و بیشتر با سواد در ماه به طور متوسط هشت ساعت و ۱٨ دقیقه برآورد شد که به عبارت دیگر ۱٦ دقیقه و ۳٦ ثانیه در روز بوده است. از این مقدار ۶ ساعت و ۳۲ دقیقه سرانه مطالعه کتاب غیردرسی، یک ساعت و ۲۳ دقیقه سرانه مطالعه روزنامه و ۲۳ دقیقه سرانه مطالعه نشریات بوده است. به طور کلی ٩.٦۲ درصد افراد با سواد ۱٥ ساله و بیشتر در سال ۱۳٩٩ یک نوع مطالعه غیردرسی اعم از کتاب غیردرسی، روزنامه یا نشریه داشتهاند. 5.54 درصد افراد باسواد ۱٥ ساله و بیشتر، در یک سال قبل از آمارگیری، مطالعه کتاب غیردرسی اعم از چاپی یا الکترونیکی داشتهاند. 4.22 درصد افراد باسواد ۱٥ ساله و بیشتر، در ماه قبل از آمارگیری، روزنامه اعم از چاپی یا الکترونیکی مطالعه کردهاند. ٩.٨ درصد افراد باسواد ۱٥ ساله و بیشتر، در ماه قبل از آمارگیری، نشریه )چاپی یا الکترونیکی( مطالعه کردهاند. از ۶ ساعت و ۳۲ دقیقه سرانه مطالعه کتاب غیر درسی در ماه، دو ساعت و ۳۲ دقیقه سرانه مطالعه قرآن و ادعیه و چهار ساعت سرانه مطالعه سایر کتب غیر درسی بوده است. از افراد ۱٥ ساله و بیشتر که در سال ۱۳٩٩ مطالعه کتاب غیردرسی داشته اند، ۲.۳۳ درصد حداقل یک عنوان کتاب ، ۷.۵۲ درصد دو تا چهار عنوان، ۵.۷ درصد پنج تا هفت و ۵.۶ درصد بیش از هفت عنوان کتاب مطالعه داشتهاند. نتایج آمارگیری نشان میدهد اولویت مطالعه افراد به ترتیب مطالعه قرآن و ادعیه، رمان و داستانهای کوتاه بزرگساالن، روانشناسی و تربیتی و موضوعات دینی )بجز ادعیه و قرآن( بوده است. استانهای یزد با ۱٥ ساعت و ۱٦ دقیقه، قم با ۱٥ ساعت و ۱۲ دقیقه و قزوین با ۱۲ ساعت و ٥٨ دقیقه در ماه بیشترین و استانهای کرمانشاه با ۳ ساعت و ٤۰ دقیقه، کهگیلویه و بویر احمد با ۳ ساعت و ۲۲ دقیقه و بوشهر با دو ساعت و ٤۰ دقیقه در ماه کمترین سرانه مطالعه را در سال ۱۳٩٩ داشتهاند.

انتهای پیام