«در مرداد 1332، سازمان سیا با یک کودتای نظامی، براندازی سریع رهبر انتخابی ایران را ترتیب داد و به جای او، شاه منفور و قدرت طلب را نشاند.» «یرواند آبراهامیان»، استاد برجستة ایرانی، در این تاریخچه نشان می‌دهد چگونه پیوند نفت با ملّی‌گرایی ایرانی موجب دخالت سازمان سیا شد. نگارنده استدلال می‌کند که هرچند ایالات متّحد آمریکا و بریتانیای کبیر برای توجیه کودتا از زبان جنگ سرد استفاده می‌کردند، نگرانی عمدة آنان از کمونیسم نبود.