کتاب حاضر، گزارشی است درباره کودتای 28مرداد سال 1332، که طی آن چگونگی سرنگونی دولت مصدق و نقش جمعی از افسران سازمان سیا در کودتا به تفصیل بیان می‌شود .این گزارش را روزنامه نیویورک تایمز برای نخستین بار در اوایل 1379 منتشر کرد که اینک ترجمه آن در کتاب فراهم آمده است .کتاب با مقدمه مترجم، مقدمه مارک گازیوروفسکی، یادداشت سردبیر نیویورک تایمز و "یادداشت مورخ " آغاز می‌شود .سپس متن کامل گزارش ذیل ده بخش عرضه می‌گردد1 : گام‌های اولیه، 2 تهیه طرح اولیه، 3 استحکام بخشیدن به طرح عملیاتی، 4 تصمیمات گرفته می‌شوند :آغاز فعالیت، 5 افزایش فشار به روی شاه، 6 نخستین آزمایش، 7 شکست ظاهری، 8 شاه پیروز است، 9 گزارش به لندن، 10 درسی که از عملیات آموخته شد .این گزارش همچنین از پنج ضمیمه برخوردار است که عبارت‌اند از1 : طرح عملیاتی اولیه تی پی آژاکس، آن گونه که در اول ژوئن 1953از نیکوزیا به اداره مرکزی سیا مخابره شد، 2 پیش‌نویس "لندن "طرح عملیاتی تی پی آژاکس، 3 یادداشت 23ژوئیه 1953وزارت امور خارجه انگلستان از ماکینز سفیر انگلستان به اسمیت معاون وزارت خارجه، 4 گزارش مربوط به جنبه طراحی نظامی عملیات تی پی آژاکس، 5 نقد نظامی :درس‌هایی که از تی پی آژاکس آموخته شد .جنبه‌های طراحی نظامی کودتا .کتاب با نمونه‌هایی از اسناد گزارش محرمانه سیا و عکس‌هایی از دست اندر کاران کودتا و فهرست اعلام به پایان می‌رسد .