معرفی:


کتاب حاضر تحقیقی است درباره فلسطین و اسرائیل و تاریخچه آن، که از دو بخش تشکیل یافته است .
بخش اول به وضع فلسطینی ها و صهیونیست ها پیش از اشغال مربوط می شود .بخش اول شامل چهار فصل است .(فصل اول درباره نام فلسطین و جایگاه آن در قرآن و احادیث و روایات اسلامی و نیز جغرافیای فلسطین و پرچم آن ; فصل دوم، شامل چگونگی پیدایی و سلطه صهیونیسم در فلسطین، وضع فکری و اعتقادی و سیاسی یهودیان و کنگره صهیونیست ها در شهر بال سوئیس، پروتکل های صهیونیسم و تلاش سازمان یافته آنان و نیز نظام سیاسی صهیونیسم پیش از تشکیل رژیم صهیونیستی ; فصل سوم : بررسی سیاست و عملکرد انگلیس پیش از تشکیل رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی که نگارنده ضمن اشاره ای گذرا به پیمان سایکس ـ پیکو، اعلامیه بالفور و پیمان صلح پاریس، درباره قیومیت انگلیس بر فلسطین و قطعنامه تقسیم فلسطین بحث می کند ;فصل چهارم : بررسی مبارزه مردم فلسطین پیش از اشغال صهیونیست ها، مطالبی درباره جنگ جهانی اول، انقلاب های 1920و 1921و 1929م، قیام شیخ عزالدین قسام و انقلاب 39ـ .1936بخش دوم نیز مشتمل بر پنج فصل است .فصل اول به بحث درباره اسرائیل، ماهیت رژیم صهیونیستی و سیاست های آن اختصاص دارد .فصل دوم در خصوص جنگ های اعراب و اسرائیل است .فصل سوم به تاریخچه و عملکرد جنبش مقاومت فلسطین و سازمان های مربوط به آن از جمله جنبش اسلامی اختصاص دارد .موضوع فصل چهارم "انتفاضه "است که طی آن زمینه و عوامل موثر در پیدایش انتفاضه فلسطین، نیروهای شرکت کننده در آن، اقدامات سرکوب گرانه اسرائیل در انتفاضه و دستاوردها و پیامدهای آن طی گزارشی تحلیلی عرضه شده است . آخرین فصل نیز بحثی است درباره مسئله سازش و صلح با اسرائیل که ضمن اشاره به پیشینه آن، فرایند صلح عرب ها و اسرائیلی ها و مذاکرات ساف ـ اسرائیل و حکومت خودگردان فلسطینی در غزه و اریحا تجزیه و تحلیل می شود .شایان ذکر است که نگارنده سعی کرده در کنار طرح کلیات موضوع فلسطین و صهیونیسم و گزارش های توصیفی، وقایع و رویدادهای تاریخی را نیز بررسی و تحلیل نماید .کتاب با فهرست منابع به پایان می رسد .