بخش شعر:

هر نفر می تواند حداکثر 5 اثر در قالب شهر کهن و نو ارسال کند.

فایل ارسالی به صورت فایل Word  با فونت BMitra  با سایز 14 ارسال شود.

آثار ارسالی می بایست با محوریت سرداران شهید مقاومت حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی مهندس باشد.

 

بخش داستان:

هر نفر می تواند حداکثر 3ثر در قالب داستان ارسال نماید.

فایل ارسالی به صورت فایل Word  با فونت BMitra  با سایز 14 ارسال شود.

هرکدام از آثار ارسالی می بایست حداکثر 15 صفحه A4 باشد.

آثار ارسالی می بایست با محوریت سرداران شهید مقاومت حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی مهندس باشد.

 

جهت ارسال آثار روی لینک زیر کلیک نمایید.